นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ม็อบราษฎรจาก 3 ตำบลที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยหลวง-กุมภวาปี

วันที่ 28 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 324 คน)

           ราษฎรผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยหลวงและโครงการฝายกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี จาก 3 ตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านดุง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนได้รับค่าชดเชยล่าช้า ในขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ได้รับผลกระทบ 
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 พ.ค.55 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดห้องประชุม เพื่อให้ราษฎรจากตำบลนาคำ ตำบลนาไหม และตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จำนวนกว่า 150 คน เข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สืบเนื่องจาก รัฐได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน-ฝาย ต่างๆ ตามโครงการโขง ชี มูล ในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการฝายราษีไศล โครงการฝายหัวนา จังหวัดยโสธร โครงการฝายยโสธร โครงการฝายห้วยตะแบก จังหวัดอุดรธานี โครงการฝายห้วยหลวง โครงการฝายกุมภวาปี จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการฝายพนมไพร และอื่นๆ เพื่อต้องการผันน้ำจากแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี เพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มหาศาลต่อพี่น้องประชาชน แต่โครงการดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องอีสานอย่ามากมายเช่นกัน กล่าวคือน้ำที่กักเก็บไว้ได้ท่วมที่ดินทำกินของราษฎรในแต่ละโครงการหลายหมื่น ทำให้ราษฎรขาดโอกาสในการทำกินในที่ดินของตน เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อครอบครัว ปัญหากู้หนี้ยืมสิน ย้ายที่ทำกินและปัญหาขาดความอบอุ่น    
          ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก 2 โครงการกว่า 35,000 ไร่ มีการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบฯ เมื่อปลายปี พ.ศ.2552-พ.ศ.2553 โดยช่างรังวัดที่ดิน ทำการรังวัด เพื่อทำแผนที่และบัญชีราชชื่อเจ้าของที่ดิน หรือ ร.ว.43 ก. ในพื้นที่อำเภอบ้านดุง 1,685 แปลง เนื้อที่12,000 ไร่ อำเภอเพ็ญ จำนวน 172 แปลง เนื้อที่ 1,500 ไร่ อำเภอสร้างคอม 200 แปลง ปัจจุบันการทำแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้ว และในส่วนเรื่องราคาค่าที่ดินคณะกรรมการได้กำหนดราคาค่าทดแทนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน แต่ชาวบ้านยังไม่ได้รับค่าชดเชยจึงจัดทำแถลงการณ์ยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
          ทั้งนี้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยหลวงและโครงการฝายกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน เพื่อการชลประทานจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้แต่งตั้งตัวแทนผู้เดือดร้อน 3 คน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินฯ มาทำการสอบสวนและบันทึกเอกสารต่างๆตามอำนาจหน้าที่ ณ ที่ชุมนุมหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จนแล้วเสร็จ และขอนำบัญชีไปส่งกรมชลประทานด้วยตนเอง ในขณะที่โครงการฝายห้วยหลวง ได้ชี้แจงว่า เขตจังหวัดอุดรธานี มีที่ดินที่ได้รับผลกระทบและต้องทำการรังวัดทั้งสิ้น 2,013 แปลง ซึ่งในปี 2552-2555 ได้มีการรังวัดแปลงจัดทำแผนที่แปลงกรรมการสิทธิ์ รว.43 ก.ในเขตจังหวัดอุดรธานี ไปเพียง 111 แปลง 1,294-3-18 ไร่ จัดทำบัญชีแล้ว 47 แปลง 923-0-06 ไร่ ยังคงเหลืออีก 1,902 แปลงที่จะต้องดำเนินการ ส่วนสาเหตุที่มีการจ่ายค่าชดเชยล่าช้า เนื่องมาจากราคาประเมิน ปี พ.ศ.2555 มีราคาต่ำ ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ จังหวัดอุดรธานี จึงตั้งคณะทำงานแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาค่าทดแทนโครงการฝายกุมภวาปี และฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 กำหนดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จะประกาศใช้รอบบัญชี ปี 2555-2558 มาพิจารณากำหนดค่าทดแทนให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 กรมชลประทานได้เห็นชอบ และคณะกรรมการกำหนดกำหดค่าทดแทนทรัพยสินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 จังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
           นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้โครงการฝายห้วยหลวง ตั้งโต๊ะรับสอบสวนและบันทึกเอกสารการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ได้รับผลกระทบของทั้ง 2 โครงการ และให้รายงานไปกรมชลประทานเพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เข้ามาดำเนินการพื้นที่ ในกรณณีที่เกษตรกรรายได้สละสิทธิ์ไม่ขอรับค่าชดเชยให้ลงลายมือชื่อเป็นรายลักอักษร เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ หรือ ผีนา ............... ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ ณ อยุธยา ข่าว
จำนวนคนอ่าน 325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์