นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
จังหวัดอุดรธานีจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย “พูดจาหาทางออกประเทศไทย”

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
 
จังหวัดอุดรธานีจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย”
 
จังหวัดอุดรธานี จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย” เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาของชาติ ร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแสวงหาความเป็นธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 
นายธนิต แสงพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จังหวัดจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย” โดยคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ ตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาฯ ทุกกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 – 3 เวที โดยใช้เขตเลือกตั้งเป็นตัวกำหนดจำนวนเวที จังหวัดที่มี 1 เขตเลือกตั้ง จัดเวที 1 ครั้ง จำนวนผู้ร่วมเวที จำนวน 300 คน จังหวัดที่มี 2-4 เขตเลือกตั้ง จัดเวที 1 ครั้ง 400-1,000 คน (จำนวน 200 คนต่อเขตเลือกตั้ง) จังหวัดที่มี 6-10 เขตเลือกตั้ง จัดเวที 2 ครั้ง และจังหวัดที่มี 11-15 เขตเลือกตั้ง จัดเวที 3 ครั้ง สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีเขตเลือกตั้ง 9 เขต ดำเนินการจัดเวที 2 ครั้ง โดยเวทีแรกจะจัดในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวน 983 คน เวทีที่ 2 จัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 817 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยากรกระบวนการประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา ณหนองคาย ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ อาจารย์ณัฎฐานุช เมฆรา อาจารย์พงศธร แสงสี อาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา อาจารย์มัทนียา กายแก้ว อาจารย์สอนประจันทร์ เสียงเย็น อาจารย์ณัฎฐนันธ์ สุวรรณวงษ์ และนายสำเนียง เดชศร ประธานเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด
 
พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย”ผู้สมัครเข้าร่วม ภาคเกษตร ภาคแรงงาน ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคอุตสาหกรรม (เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ) แพทย์ พยาบาล นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน) องค์กรภาคประชาชน ภาคการเมือง (สส. ส.อบจ. สท. ส.อบต.) พระภิกษุ ผู้นำศาสนา นักบวช สื่อมวลชน และอื่น ๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย "พูดจาหาทางออกประเทศไทย” ไปลงชื่อได้ที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
**************************** พัฒนเดช ยศกรกุล ข่าว / ส.ปชส.อุดรธานี
จำนวนคนอ่าน 150 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์