นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 338 คน)

  
           สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว เสริมความรู้สร้างความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง แรงงานต่างด้าวตามกฏหมาย แก่แกนนำ ตัวแทนแรงงานต่างด้าว องค์กรเอกชน และผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
            ที่โรงแรมเดอะพรรณาราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน มีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและกระบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แรงงานต่างด้าว แกนนำ ตันแทนแรงงานต่างด้าว ภาคราชการ องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง 30 คน 
            ในการอบรมจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและความรู้เรื่องกระบวนการค้ามนุษย์ โดยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยนายภารุ เหี้ยมหาญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ความรู้เบื้องต้นเก่ยวกับกฏหมายคุ้มครองแรงงานที่แรงงานต่างด้าวพึงปฏิบัติ โดยนายเกษมสันต์ เครือเจริญ นิติกรชำนาญการ
................................... ทีมข่าว ส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์