นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ศตส.อด.จัดอบรมวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี55

วันที่ 18 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)

        ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมทบทวนวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างครูแม่ไก่ขยายผลการขับเคลื่อนพลังแผ่นดินในหมู่บ้านชุมชนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน 
        วันนี้ (18 มิ.ย.55 ) ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2555 โดยมีผู้เข้าอบรม จาก 20 อำเภอ เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองอีก 3 แห่งในพื้นที่ เข้าร่วมอบรม แห่งละ 7 คน รวม 168 คนซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ” โดยกำหนดกลยุทธ์ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก กำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญ 7แผน 4ปรับ 3หลัก 6เร่ง เพื่อให้หน่วยงานยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ซึ่งในแผนงานที่ 1 คือ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดเป็นแผนที่ทำให้หมู่บ้าน/ชุมชน รวมตัวเป็นพลังแผ่นดินและใช้พลังนี้ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน และทุกภาคส่วนได้รวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินทั่วประเทศ เพื่อสื่อให้สาธารณชนทั้งประเทศ ได้ระลึกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังแผ่นในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเผฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาศัยพลังชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับกลไกภาครัฐ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างชุดวิทยากรกระบวนการ ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนเป็นทีมปฏิบัติการทำหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ตลอดจนเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และของหมู่บ้าน/ชุมชนใหม่ ที่เน้นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างความเข้อมแข็ง และวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2555 โดยการอบรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นในระหว่างันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2555 ................. ทีมข่าวส.ปชส.อด.
ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ  ศิรินภา เขียนทิพย์ นศ.ฝึกงาน พิมพ์/ทาน
จำนวนคนอ่าน 208 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์