นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
จังหวัดอุดรธานีเตรียมประกาศประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานีใหม่

วันที่ 5 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 473 คน)

        จังหวัดอุดรธานี เตรียมประกาศประกวดประจำจังหวัดอุดรธานีใหม่รอบ 2 หลังคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 121 คำขวัญ ไม่ผ่านการพิจารณา และที่ประชุมมีมติเตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ เสนออนุมัติให้มีการประกาศประกวดคำประจำจังหวัดอุดรธานีใหม่
          วันนี้ (5 ก.ค.55 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินดีเด่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม 15 ท่านร่วมประชุม ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดทำโครงการประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานีขึ้นใหม่แทนคำขวัญเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้คำขวัญประจำจังหวัดมีเอกลักษณ์โดดเด่น ร่วมสมัย สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันของจังหวัดอุดรธานีและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยจังหวัดได้มีคำสั่งที่ 940/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ ชื่อการประกวด การประกวดคำขวัญจังหวัดอุดรธานี คุณสมบัติของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชาทั่วไป ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวด สามารถส่งคำขวัญได้คนละ 1 คำขวัญเท่านั้น ระยะเวลาส่งคำขวัญเข้าประกวด ระหว่างวันที่10 พฤษภาคม - 30มิถุนายน2555 โดยมีเกณฑ์การประกวด คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วย มีการกล่าวถึงสิ่งสำคัญที่เป็นมรดกล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น หรือความภาคภิมิใจในจังหวัดอุดรธานี มีการกล่าวถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เป็นข้อความที่คล้องจอง กะทัดรัด มีใจความสมบูรณ์ชัดเจน สำหรับการตัดสิน ตัดสินโดยการพิจารณาของคณะกรรมการที่จังหวัดอุดรธานีแต่งตั้ง ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คำขวัญที่ชนะเลิศ เจ้าของคำขวัญจะได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และคำขวัญที่ชนะเลิศจะประกาศใช้เป็นคำขวัญใหม่ของจังหวัดอุดรธานี และนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อไป     
         และจากการประกาศประกวดคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานี ในห้วงที่ผ่านมามีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 121 คำขวัญ และจากการพิจารณาคำขวัญทั้ง 121 คำขวัญผลปรากฏว่า ทั้ง 121 คำขวัญไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาคำขวัญประจำจังหวัดทั้ง 15 คน จึงมีมติในที่ประชุมให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการอีกครั้ง เพื่อประกาศรับสมัครคำขวัญที่จะเข้าประกวดเป็นคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งหนึ่ง ............................. ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ
จำนวนคนอ่าน 474 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์