นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประชุม อปท.ครั้งที่ 4/2555

วันที่ 11 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1643 คน)

         สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมประสานการปฏิบัติ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมทอดผ้าป่าจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งกำหนดทอดผ้าป่าที่ วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
           ที่โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บ่ายวันนี้ (11 ก.ค.55 ) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2555 โดยมีนายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นจาก 20 อำเภอในพื้นที่ร่วมประชุม
            ในการประชุมครั้งนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ประสานการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน อาทิ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ติดตามเร่งรัดการรายงานรายรับ-รายจ่าย รายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ขอความร่วมมือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้านจังหวัดอุดรธานี โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกเศรษฐกิจในตำบล โครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ประสานการปฏิบัติเรื่องการจัดทำโครงการทอดผ้าป่าจัดหาทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตึก 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โรงพยาบาลพหลหลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกำหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี ผลการจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออก งดเหล้าเข้าพรรษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี แจ้งประสานการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โครงการอุดหนุน ศพจ.อุดรธานี เร่งรัดการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ และสาธารณภัย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับช่วยเหลือและฟื้นฟูที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ประจำปีงบประมาณ 2555 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ อปท. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอุดรธานี เมืองสะอาดน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste สำนักงาน ปปท.เขต 4 โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อนึ่งในการประชุมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลกา ดำเนินงานและนำเสนอผลงานดีเด่นของหน่วยงาน ไข่เสริมไอโอดิน มาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ผู้สนใจในโอกาสดังกล่าวด้วย ......................... ทีมข่าวส.ปชส.อด. ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ มณฑาทิพย์ พิลาวงศ์ นศ.ฝึกงาน พิมพ์ / ศิรินภา เขียนทิพย์ นศ.ฝึกงาน ทาน
จำนวนคนอ่าน 1644 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์