นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
อุดรธานีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีและมอบโล่แม่ดีเด่น

วันที่ 30 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 300 คน)

                      ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  มอบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่นายอำเภอ 20 อำเภอ  พร้อมมอบทุนกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ 77 ทุน และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560
                   วันนี้ ( 30 ส.ค.60)  ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี   นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี 2560  ให้กับนายอำเภอ 20 อำเภอในพื้นที่
                กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในประเทศ ในปี พ.ศ.2546 พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านชุมชน  ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้น้อมเกล้าฯจัดสรรงบประมาณขึ้นถวายสมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยตั้งชื่อว่า  "กองทุนแม่ของแผ่นดิน”  

                จากนั้นผู้ว่าราชการจังอุดรธานีประกอบพิธีมอบทุนกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีประจำปี 2560  ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนประจำปี 2560 จำนวน 77 ทุน ประกอบด้วย ทุนต่อเนื่อง 10 ทุน เป็นเงิน 168,000 บาท ทุนรายปี 67 ทุน เป็นเงิน 268,000 บาท และทุนผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีประจำปี 2560 จำนวน 28 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท
                สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ในวโรกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อเดือนมีนาคม 2539 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ให้จังหวัดจัดตั้งเป็น "กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี" เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล              
                  พร้อมกันนี้จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2560 โดยประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ นางสุกี  วงศา
,นางธัญญรัตน์  ปัสสีแก้ว,นางประนอม หล้าหมอก,นางประนอม  ขาวเมืองน้อย , ประเภทแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่นางพรสุดา  พรมแสงใส , นางสำรวย  ห้าวหาญ ,ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางหนู  ไชยวาน โดยมี นางนิ่มนวล  ขานวงศ์ และดร.นภัษ  วายโสกา  แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 ร่วมให้กำลังใจ

                ............... ทีมข่าว ส.ปชส.อด.    ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ ธรรมรัตน์  อภิญญาเลิศวงศ์  ภาพนิ่ง   

จำนวนคนอ่าน 301 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์