นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงายพิเศษ ........ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)

                  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตาม ตามวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ควบคู่กับการสร้างและพัฒนา "คน” ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนประเทศ โดยยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง  2) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

                สาเหตุที่ประเทศไทย จำเป็นจะต้องมี "ยุทธศาสตร์ชาติ” ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ภาครัฐยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นเพียงการดำเนินงานนโยบายระยะสั้น ขาดการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ล้วนแต่มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในระยะยาวมาก่อนทั้งสิ้น จึงจะสามารถพลิกโฉมจากประเทศที่กำลังพัฒนา ให้มีความเจริญหลุดพ้นจากความยากจนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
                ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมสอดคล้องการกับโลกปัจจุบัน สามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้เร็ว รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมีแผนกำหนด ให้ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งรัฐบาล ได้จัดทำแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และส่วนราชการต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้ทุกด้านและทุกระดับ เช่นด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีการกำหนดแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูง ระบบรถไฟรางคู่ การสร้างท่าเรือน้ำลึก ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับภาคการผลิตและบริการสู่ภาคการผลิตที่สร้างรายได้สูงผ่านโครงการขนาดใหญ่เช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
                ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ พัฒนาศักยภาพคน  ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความทันสมัย  ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมดุล โดยใช้ความได้เปรียบด้านทำเล ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  อัตลักษณ์ไทย ทุนทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีนี้ คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ต่อไปก็ส่งให้ สนช.พิจารณา คาดว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561........... สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จำนวนคนอ่าน 142 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์