นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ประชุม อปท.ครั้งที่ 5/2555

วันที่ 13 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1032 คน)

               สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
               ที่โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันนี้ (13 ก.ย.55 ) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2555 โดยมีนายพลูศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นจาก 20 อำเภอในพื้นที่ร่วมประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ ได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานและนำเสนอผลงานดีเด่นของหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการรปะชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติครม.เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย คือ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยที่ประชุมได้จัดให้มีการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในโอกาสดังกล่าวด้วย
สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในครั้งนี้ คลังจังหวัด แจ้งในที่รปะชุมทราบเรื่องการเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รายงานรายรับ รายจ่าย รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี นำเสนอโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC ข้องสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่นไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกาศจัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาลตำบล 12 แห่ง การปรับกรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ยุติการจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย พร้อมกันนี้ บริษัททีโอที จำกัด มหาชน ได้นำเสนอดโปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงาน หรือ Smart Authentication Server ติดตั้งบริการอินเตอร์เน็ต Backup 1 เลขหมายให้กับเทศบาล/อบต.ที่ใช้บริการ Leased lint internet และ บริษัท วัฒนาธนวัตร จำกัด ได้นำเสนอการจัดทำโครงการทำเว็ปไซด์เครือข่ายสำหรับหน่วยงานราชการ ......................... ทีมข่าวส.ปชส.อด.
ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ข่าว/ภาพ
มณฑาทิพย์ พิลาวงศ์ นศ.ฝึกงาน พิมพ์ / ศิรินภา เขียนทิพย์ นศ.ฝึกงาน ทาน
จำนวนคนอ่าน 1033 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์