นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
อุดรธานีจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 9 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)

                ปลัดจังหวัดอุดรธานี  ย้ำชาวค่ายต้องรักบุพการี รักตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีจิตสาธารณะ  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวทางปฏิบัติ 12 วันไปฝึกฝน เพื่อให้ชนะใจตนเอง  หวังว่าชาวค่ายที่ผ่านการอบรมจะไม่หวนกลับมา

                เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 6 ก.ค.61 )   ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอุดรธานีที่ 1 ถนนอุดรธานี-สกลนคร นายรณรงค์  จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานีประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 115 คน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวร ร่วมพิธี
                ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ  ป้องกันจังหวัดอุดรธานี  ในนามผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า  เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำ"ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุดรธานี" จำนวน 9 รุ่น  มีกลุ่มเป้าหมาย 945 คน ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับความคิด ปรับพฤติกรรมและการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้าค่าย
สำหรับการจัดอบรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 9  มีผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะพักค้าง 115 คน  ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561
                นายรณรงค์  จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดอุดรธานีอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มเยาวชน และอยู่ในกลุ่มคนที่อายุน้อยลงกว่าเดิม  พบมากในเขตเมืองหรือชุมชนหนาแน่น โดยยาบ้ายังเป็นตัวยาที่มีการลักลอบนำเข้ามากที่สุดและมีผู้ติดมากที่สุด  แม้จังหวัดจะบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู ปัญหายาเสพติดก็ไม่หมดไปจากสังคม  จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีผนึกกำลังกันเป็นพลังแผ่นดิน  ร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยอันตรายของประเทศชาติ
                ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม  จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถลด ละการใช้ยาเสพติดและเลิกได้ในที่สุด ขอให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ดูแลตนเองให้ดี  รักบุพการี รักตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้อง  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

........ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ อรญา-จุฑามาศ ภาพนิ่ง

จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์