นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
กาชาดอุดรธานีเตรียมความพร้อมประชาชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)

                 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี อบรมแกนนำ20 อำเภอ เตรียมความพร้อมประชาชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นย้ำสร้างผู้สูงอายุสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงพึ่งพาตนเองได้ เติมเต็มความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์

               เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ ( 9 ก.ค.61 )  ที่ห้องอุดรธานี 1  โรงแรมบ้านเชียง  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมืองอุดรธานี  นายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  รุ่นที่ 3  โดยมีนางศิรินาถ  จันทรนิมิ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  นายฤทธิเดช  โคตรสาร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  สื่อมวล และประชาชนกลุ่มเป้าหมายจาก 5 อำเภอ อาทิ อำเภอกู่แก้ว  วังสามหมอ ศรีธาตุ กุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอละ 20 คน รวม 100 คน
 
               นางศิรินาถ  จันทรนิมิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า   ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged society )ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีประชากร 60 ปีในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด  และคาดว่าในปี 2567 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ซึ่งเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์จะมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
                จังหวัดอุดรธานีมีประชากร 1,583,092
คน มีประชากรผู้สูงอายุ 212,868 คนคิดเป็น 13.45 เปอร์เซ็นต์  นั่นหมายความในอนาคตหากเราไม่มีการเตรียมความพร้อมของประชาชน  ประเทศเราจะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสุขภาพ ตามมา จึงเป็นความท้าทายของจังหวัดอุดรธานีที่ต้องเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อให้ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
                เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  จึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ในการสร้างวินัยการออม  การหารายได้ให้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในวัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ  การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ  การรับประทานอาหาร  ออกกำลังกายที่เหมาะสมและทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  ตลอดจนเป็นจิตอาสานำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือบุคคลในชุมชนและครอบครัว โดยมีเป้าหมายดำเนินการจัดอบรมให้กับแกนนำใน 20 อำเภอๆละ 20 คน รวมจำนวน 4 รุ่นๆละ 100 คน ระหว่างวันที่ 2-17 กรกฎาคม 2561

                นายสิธิชัย  จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า ชื่นชมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ทีมวิทยากรที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมมอบความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้จากการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ไปใช้ประโยชน์กับตนเอง และชุมชน  เพื่อเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีและความให้การสนับสนุน และขยายผล ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้จักดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ร่างการแข็งแรง จิตใจผ่องใส ร่าเริง ไม่เป็นภาระต่อสังคม ทั้งนี้ในการดูแลสุขภาพต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน ปัญหาผู้สูงอายุ ที่พบในปัจจุบันมี
3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บออม ,สังคม  ขาดกการเอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน  และสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง   การอบรมครั้งนี้จึงถือเป็นการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ  ทั้งภาคปฏิบัติและวิชาการให้กับประชาชน  เพื่อเป็นแกนนำขยายผลให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อรอรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคุณภาพ  ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี
                .................  ทีมข่าว ส.ปชส.อด.  ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่า/ภาพ  รัฐพล  -  ศิริลักษณ์   ภาพนิ่ง

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์