นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ศูนย์อนามัยเขต 8 อุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพิ่มช่องทางการสื่อสารสู่ประชาชน

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)

                ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี บูรณาการภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 7 จังหวัดรับผิดชอบ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารกับประชาชน  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ในกลุ่มประชาชนวัยทำงาน ซึ่งมีอายุระหว่า 15-59 ปี

              วันนี้ ( 9 ก.ค.61 ) ที่ห้องประชุมลาวแพน  โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ (Health Literacy) โดยมีนางชัญญานุช ปานนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ นางสาวภัทราพร  ชูศร  หัวหน้างานอนามัยวัยทำงาน  คณะผู้จัดประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง ,งานวัยทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขและประชาสัมพันธ์จังหวัดจาก 7 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี   อาทิ  จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ  หนองคาย หนองบัวลำภู เลย นครพนม สกลนคร   เข้าร่วมประชุม      
                นางชัญญานุช ปานนิล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ  กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน จนเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและนำพฤติกรรมเสี่ยงนั้น บรรจุไว้ในวิถีชีวิตประจำวัน จนเกิดความเคยชิน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม รับประทานอาหารปริมาณมากจนเกินความต้องการของร่างกาย ขาดการออกกำลังกาย  หรือเราเรียกว่าพฤติกรรมเนือยนิ่ง  อันส่งผลให้เกิดโรคอ้วนลงพุ และโรงเรื้องรังต่างๆ  อาทิ  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อดัชนีมวลกาย รอบเอวที่เกิน 
                ทั้งนี้จากจากการตรวจวัดความสมดุลของร่างกายมนุษย์ ด้วย (
BMI )ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความสมดุลของร่างกาย  พบว่า เขต 8 มีค่า BMI  ปกติของประชาชน อายุ 30-44 ปี   52-60  %  นั่นหมายความว่ามีประชาชน 40-50 % เสี่ยงต่อการเกิดโรค   ดังนั้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตั้งแต่ระดับบุคคล  ขยายไปสู่องค์กร /ชุมชน ในการนำไปใช้ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ
                ศูนย์อนามัยที่
8 อุดรธานีจึงจัดให้มีการประชุมในวันนี้ขึ้น  เพื่อสร้างเครือข่ายและเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร ด้านสุขภาพกับประชาชน  นำความรู้ด้านส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ที่ถูกต้อง  จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไปสื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  เพื่อยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมง่ายต่อการเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่จะสนับสนุนให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
                ......................ทีมข่าว ส.ปชส.อด.    ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ  รัฐพล –ศิริลักษณ์  ภาพนิ่ง

 

จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์