นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)

                จังหวัดอุดรธานี  ประชุมมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2561
                 เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (
25ก.ย.61) ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม
                โดยก่อนการประชุม จังหวัดอุดรธานีจัดให้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี
2561, มอบโล่ เกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปี 2561, มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับสำนักงาน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์อุดรธานีในการร่วมดำเนินการโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
                จากนั้นเป็นการนำเสนอสรุปข่าวเด่น  ประจำเดือนกันยายน 2561  โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีบูรณาการการทำงานร่วมกัน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่วงที่ผ่านมา
                เสร็จแล้วเป็นการประชุมตามวาระกาประชุม  อาทิ  การแจ้งระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อสั่งการ พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรีและอื่นๆ ที่ควรทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา เช่น การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 การติดตามเร่งรัดงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561/งบกรมจังหวัด และเรื่องเพี่อทราบ เช่น การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ประจำปีงบประมาณ 2561
                แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหาร(หน่วยงาน )ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในเดือนกันยายน 2561 คือ นางพงศ์สุรางค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์อนามัยที่
8 อุดรธานี  และปิดท้ายด้วยการกล่าวคำอำลาของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 1) นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 2) นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี 3) นายวีระวัฒน์ วงษ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง 4) นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ นายอำเภอไชยวาน 5) นายบุญเลิศ วรวงษ์ นายอำเภอหนองแสง 6) นายชัชวาล เชิดไชยศักดา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 7) นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 8) นายสุทธาชีพ ศุภเกสร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี 9) ว่าที่ร้อยโทเรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ ผอ.สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 2 อุดรธานี 10) นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทที่ 15 11) นายธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 12) นางพาขวัญ กาจหาญ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 13) นางดุษฎี จันทรากา ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี 14) นายศุภกร เสนาสิงห์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
                                 ........................ทีมข่าว ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ

               

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์