นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข่าวทันเหตุการณ์
กลุ่มจังหวัดสบายดียกเทคโนโลยี-นวัตกรรมสมัยใหม่โชว์กลางห้างดังเมืองอุดรธานี

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)

                "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018” ชูคอนเซ็ปต์ สบายดี SMEs/OTOP 4.0 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่โลกแห่งธุรกิจยุค Thailand 4.0 พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ จัดเสวนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคดิจิตอล โดยกูรู  9-11 พฤศจิกายน 2561 นี้ ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

                 บ่ายวันนี้( 9 พ.ย.61 )ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018” โดยมีนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือ กลุ่มจังหวัดสบายดี อาทิ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าไทย นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
                นายภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
SMEs OTOP Start Up และวิสาหกิจชุมชน ตามงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2561 ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นหน่วยดำเนินการ เป็นการเปิดวิสัยทัศน์และพลิกโฉม SMEs OTOP Start Up และวิสาหกิจชุมชนตามแนวประชารัฐ สู่ Thailand 4.0  มุ่งเป้าส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ สามารถยกระดับการประกอบธุรกิจตามยุทธศาสตร์ 4.0 ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องจักรเทคโนโลยีการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือ Local Economy ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนผ่านยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นความ "มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกลไก ประชารัฐ 
                นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในอดีตเศรษฐกิจไทยเจริญก้าวหน้าในมิติต่างๆอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับรายได้ของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ แต่ในเวลาเดียวกันแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการขยายตัวของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวยังจำกัดอยู่เพียงบางส่วน ทำให้นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เกิดช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท คนรวยและคนจนได้ ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล โดยการสร้างความสมดุลที่มุ่งเน้นพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมปรับตัวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน
                ภายในการจัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
SABADEE  E-SAN SMEs Hi Tech of the year  Awards 2018  แก่ผู้ประกอบการต้นแบบทางความคิดในการนำองค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   อาทิ รางวัลโดดเด่นด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท สแตนด์ดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด จังหวัดอุดรธานี ผู้ผลิตกระจกเทมเปอร์  กระจกอินซูเลท และกระจกลามิเนต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู โรงงานคอนกรีตอัดแรง ที่ดำเนินการมากว่า 30 ปี รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดหนองคาย ผู้ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็ก โดยใช้วัตถุดิบจากในท้องถิ่น ,เรือนชมดาว จังหวัดหนองคาย ผู้ผลิตถั่วดาวอินคา ที่ผ่านนวัตกรรมสร้างมูลค่าเป็นเครื่องสำอางออกแกนิกส์ที่ใช้งานได้จริง , รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรือสะเทินน้ำสะเทินบก 2 ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล จากจังหวัดบึงกาฬ และรางวัลโดดเด่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุน (c.t.)ได้แก่ Application Bex เพื่อชุมชน บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์ จำกัด  จังหวัดอุดรธานี ซึ่งใช้แอฟฯในการโฆษณาและขายหุ่นยนต์ ai ต้อนรับลูกค้าพร้อมการเก็บข้อมูลสินค้าด้วยระบบ Big Data
                นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , มหาวิทยาลัยราชภัฎในกลุ่มจังหวัด ,สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
                การสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสและสิทธิประโยชน์ของ
SMEs ไทยในยุคThailand 4.0 "โดย คุณ รักติ ญวณกระโทก ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ,โอกาสทำเงินในยุค 4.0 กับธุรกิจ Food Truck โดย คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา เสวนาหัวข้อ "ธุรกิจ Food Truck ไม่ยากอย่างที่คิด” โดย คุณญาณเดช ศิรินุกูรชร  สัมมนา เรื่อง DEPA ตัวช่วยผู้ประกอบการ "การอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์โดยเชิญผู้ได้รางวัล SME Hi Tech of The Yearสัมมนา โดย Big Brother จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                เสวนาให้ความรู้ โดย จาก ตัวแทนจาก Application  Wongnai  และผู้บริหารร้านอาหาร Beyond Café จังหวัดอุดรธานี
               
 "งานมหกรรมเครื่องจักและเทคโนโลยี สบายดีอีสาน 2018” เปิดให้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.  ตื่นตาตื่นใจกับสินค้าดีมีคุณภาพ ระดับส่งออก จากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ที่ยกขบวนมาร่วมออกร้าน จัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ รวมทั้งการแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงจากศิลปินมากกมาย อาทิ  แสดงมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน  ,ศิลปิน โอ ปวีร์ : แร็พ อีสานประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของงาน ได้ที่ Facebook Fanpage : SabaideeEsanIndustechExpo  .............ทีมข่าว  ส.ปชส.อด.   ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา  ข่าว/ภาพ

จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์