นายวัฒนา พุฒิชาติ
 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประกวดราคา
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จัดหาผู้รับจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝัน

วันที่ 12 พ.ย. 2555 )
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

                       นายแพทย์ปรีดี  แต้อารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เปิดเผยว่า  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝัน และวาระสารสุขพอดี สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ประจำงบปีงบประมาณ 2556 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ รับรู้และเข้าใจในสิทธิหน้าที่ และให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานฯ มีมาตรฐานและ  มีประสิทธิภาพ

                            ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาและนำเสนอผลงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และจะต้องทำการแยกราคาเป็นงวด ราคารวมทุกรายการ และราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้าง ข้อ 3 ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคา

                            คณะกรรมการจัดหาพัสดุ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00น.- 16.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถนนวัฒนา นุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยขอให้ผู้เสนอราคาทุกรายอยู่รอฟังผลการพิจารณาราคา หากผู้เสนอราคารายใดไม่อยู่รอฟังการพิจารณาราคาจะไม่มีการพิจารณา

                            ผู้ที่มีคุณสมบัติ หากสนใจที่จะเสนอราคาสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี ชั้น 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 042-325681 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  21  พฤศจิกายน  2555 

---------------------------

พนารัตน์  สุขใจ    ข่าว/พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 232 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์