FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

วันที่ 30 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 495 คน)
ชิสาพัชร์ คงเพชร ส.ปชส.อุทัยธานี

          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน ๙ คน ได้แก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ นายกล้านรงค์ จันทิก นายวิชา มหาคุณ นายวิชัย วิวิตเสวี นายประสาท พงษ์ศิวาภัย นายใจเด็ด พรไชยา ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์ศิริ และนายปรีชา เลิศกมลมาศ เป็นกรรมการ
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคท้าย บัญญัติว่า "ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์บริหารงาน ป.ป.ช. จังหวัดและสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๑ – ๙ เพื่อให้ภารกิจและการปฏิบัติประจำจังหวัดบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
          สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เขตพื้นที่ ๑ – ๙ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัด ๗๖ จังหวัด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ดังนี้ สร้างเครือข่ายร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ตระหนักถึงพิษภัยการทุจริตรวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา รับแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ แล้วดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง ความมีอยู่จริง และความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          หากท่านต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนการทุจริต หรือสมัครเป็นเครือข่ายประชาชน ต่อต้านการทุจริต สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๘๐ โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๘๐
จำนวนคนอ่าน 496 คน จำนวนคนโหวต 0 คน