FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

วันที่ 2 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 4963 คน)
ชิสาพัชร์ คงเพชร ส.ปชส.อุทัยธานี

          กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำประกาศ เรื่อง วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและที่ผ่านมา คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละทำงาน ตามอำนาจหน้าที่ด้วยจิตสาธารณะ จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่หมู่บ้านได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อหมู่บ้านเข้มแข็งแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิด ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดิน รวมทั้งส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย
          ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศกำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
จำนวนคนอ่าน 4964 คน จำนวนคนโหวต 0 คน