FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ

วันที่ 7 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
 
                 นางสาวนภสร พรสมัคร พลังงานจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ จำนวน ๓ รายการ คือ
                 ๑. วัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ จำนวน ๑๖ ชุด แบบถังโพลีเอทิลีน ขนาด ๒ ลบ.ม.
                 ๒. วัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ จำนวน ๑๕ ชุด แบบถังโพลีเอทิลีน ขนาด ๔ ลบ.ม.
                 ๓. วัสดุก่อสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ จำนวน ๒ ชุด แบบถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๘ ลบ.ม.
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น ๒ อ.เมือง จ.อุทัยธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น ๒ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๕๗ ๑๓๕๑ – ๒ ในวันและเวลาราชการ
 
 "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน