FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิม และรายใหม่ ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ 18 ก.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิม และรายใหม่ ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
 
                    นางจำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิม และรายใหม่ ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ โดยให้นำเอกสารประกอบการลงทะเบียน ทั้งเอกสารจริงและถ่ายสำเนาไปยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน ได้แก่
                     ๑. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นลงทะเบียน
                     ๒. หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
                     ๓. ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ที่จะลงทะเบียน ขนาด ๔ นิ้ว Ï ๖ นิ้ว หรือ ไฟล์ภาพดิจิตอล
                     ๔. เอกสารอนุญาตให้ทำการผลิต กรณีมีกฎหมายกำหนด
                     ๕. หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่จะแจ้งในแบบลงทะเบียน (ถ้ามี)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ และเลขที่กำกับใบรับรองมาตรฐาน
 
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๓๓๗
 
"เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน