FONTSIZE
ข่าวสมัครงาน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 12 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 204 คน)
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
                      นางอรอนงค์ สอนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ เปิดเผยว่า ทาง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                      - ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เขต ๕ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐.- บาท ปฏิบัติงานที่ ศวพ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
                      ( คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป , วิทยาศาสตร์การอาหาร , ฟิสิกส์ , พฤกษศาสตร์ , โรคพืช , เคมี , ชีววิทยา , ปฐพีวิทยา , พันธุศาสตร์ , พิษวิทยา , วิศวเคมี , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยีชีวภาพ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , และทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ )
                     ระยะเวลาการจ้าง – ไม่เกิน ๔ ปี ทำสัญญาจ้างปีต่อปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ
                     วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ - สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ๒๐๐ บาท)
                     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน - วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท กรมวิชาการเกษตร ที่ www.doa.go.th/oard๕ และที่ http://www.doa.go.th/ แถบเมนูหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร หัวข้อ กอง ศูนย์ สำนัก เลือก กองการเจ้าหน้าที่
                    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๔๐ ๕๐๗๐
 
 "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 205 คน จำนวนคนโหวต 0 คน