FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 28 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
 
              นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี แจ้งว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๑๕ ชุมชน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ , ๑๗ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป รวมทั้งได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร
             กิจกรรมภายในงานมีดังนี้
             วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พิธีอัญเชิญพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ (จำลอง) จากวัดสังกัสรัตนคีรี ร่วมขบวนแห่รถสงกรานต์ และขบวนสงกรานต์จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จากจุดเริ่มต้น ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ และเคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีอุทัย ถึงเวทีจัดงานบริเวณห้าแยกวิทยุ ในโอกาสวันสงกรานต์และปีใหม่ของไทย ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดต่างๆในเขตเทศบาล ฯ จำนวน ๙ วัด พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๗๕ คน และในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการแสดงดนตรี ณ บริเวณเวทีจัดงานห้าแยกวิทยุ
              วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ
              วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ และ พิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตลาดเมืองอุทัยธานี
              ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น
 
   "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 148 คน จำนวนคนโหวต 0 คน