FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 28 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
ชลธิชา สุวรรณ ส.ปชส.อุทัยธานี

สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
 
              นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี แจ้งว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๑๕ ชุมชน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๓ , ๑๗ และ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ ตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีสงกรานต์และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้สืบทอดต่อไป รวมทั้งได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร
             กิจกรรมภายในงานมีดังนี้
             วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิธจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี พิธีอัญเชิญพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ (จำลอง) จากวัดสังกัสรัตนคีรี ร่วมขบวนแห่รถสงกรานต์ และขบวนสงกรานต์จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จากจุดเริ่มต้น ณ บริเวณหอนาฬิกา หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ และเคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีอุทัย ถึงเวทีจัดงานบริเวณห้าแยกวิทยุ ในโอกาสวันสงกรานต์และปีใหม่ของไทย ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จากวัดต่างๆในเขตเทศบาล ฯ จำนวน ๙ วัด พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๗๕ คน และในเวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการแสดงดนตรี ณ บริเวณเวทีจัดงานห้าแยกวิทยุ
              วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ
              วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ - เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ และ พิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตลาดเมืองอุทัยธานี
              ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น
 
   "เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”
 
กรุณา จันทร์จินดา /ข่าว
ชลธิชา สุวรรณ / พิมพ์ / ทาน
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 0-5651-1915 โทรสาร. 0-5651-1915 Hotline 17961 Email : prduthaithani@gmail.com