ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานนัดพบแรงงาน

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 )

จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสในการหางานทำ สมัครงานใหม่และพบปะระหว่างผู้ประกอบการและแรงงานในงานหาคน คนหางาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดอุตรดิตถ์

        สายวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๕ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "งานหาคน คนหางาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดอุตรดิตถ์”    โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้าง ผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้ต้องการหางานทำมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

       นางอมรรัตน์ กลับคล้าย จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๐๐ บาท และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัด"งานหาคน คนหางาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จังหวัดอุตรดิตถ์” หรือ งาน IT JOB Fair Uttaradit ในท่ามกลางสถานการณ์ที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดการเลิกจ้าง ภาวการณ์ว่างงาน และมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น   ซึ่งการจัดงานเพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการหางานทำ และผู้ต้องการเปลี่ยนงานใหม่ ได้สมัครงานที่สนใจกับนายจ้างได้โดยตรงอย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง เพื่อให้นายจ้างและผู้สมัครงานได้มีโอกาสพบกัน และสามารถตกลงจ้างงานกันได้ทันที ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน และป้องกันการถูกหลอกลวงของคนหางาน รวมทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างในจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์จะหางานทำหรือต้องการเปลี่ยนงาน  ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการแทนใบสมัครงาน ที่นายจ้างสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของผู้สมัครงานเพื่อนำไปคัดเลือกและบรรจุผู้สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคนหางานหรือผู้ถูกเลิกจ้างและประชาชนทั่วไปยังจะได้รับคำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การฝึกอาชีพระยะสั้น การทดสอบความถนัด คำปรึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพ นิทรรศการด้านแรงงาน และแสวงหาช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระได้อีกด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีสถานประกอบการส่งเจ้าหน้าที่มารับสมัครงานและสัมภาษณ์ จำนวน ๓๔ แห่ง มีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น ๓,๑๖๒ อัตรา จำแนกเป็นในจังหวัดอุตรดิตถ์ ๒๕ แห่ง ๕๘๖ อัตรา ต่างจังหวัด ๙ แห่ง ๒,๕๗๖ อัตรา และยังมีการฝึกสอนอาชีพระยะสั้นจำนวน ๒๔ อาชีพ.......

        นางอมรรัตน์ กลับคล้าย จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครงานได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมในการสมัครงานในงานได้โดยทันที  รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น และสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานพร้อมสำเนา ดังนี้ คือ วุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว รวมทั้ง เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น  ผู้สนใจหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๑๗๐๑๖ ต่อ ๑๙  

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๒๐/๐๖/๕๕

จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน