ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
กองทัพบกปลูกป่าเตรียมฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 ก.ค. 2555 )

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้พลังแสดงความจงรักภักดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

       สายวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๕ ที่บริเวณพื้นที่ปลูกป่าหมู่ที่ ๒ บ้านงอมมด ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุตรดิตถ์และปลูกต้นไม้สร้างป่า  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ ๓ กล่าว ว่า สถานการณ์ปัจจุบันความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการทำไม้และการทำเหมือง ตามจำนวนประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลงลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย และยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและก่อให้เกิดอุทกภัย ตลอดทั้ง  สาธารณภัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด ดังนั้น กองทัพบกจึงร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ รวมทั้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการปลูกป่าในโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงออกซึ่งการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกิจกรรมการปลูกป่า บนเนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ โดยทุกภาคส่วนได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน ร่วมทำการปลูกกล้าไม้ชนิด มะค่า มะขาม ประดู่ พยุง จำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างความชุมชื้นและร่มเงา ตลอดทั้งความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน้ำได้อย่างเหมาะสม......

       พลโท ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ ๓ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้ง เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์คืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้แก่ประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นพื้นที่นำร่องต่อยอดไปสู่ทุกพื้นที่ในแหล่งต้นน้ำลำธารและพื้นที่ชุ่มน้ำให้ขยายอย่างกว้างขวางต่อไปอีกด้วย  

----------------------------------------------

ภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะโฆษกจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน ๑๑/๐๗/๕๕

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน