ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

วันที่ 23 ส.ค. 2554 )

จังหวัดอุตรดิตถ์ชี้แจงให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่มาติดต่อราชการให้สามารถเป็นสิ่งช่วยเหลือแก่ผู้พิการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกถึงแม้จะไม่ครบสำหรับผู้พิการทุกประเภท จากที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ส่วนราชการสามารถรับผู้พิการเข้าทำงานในหน่วยงานได้ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้รับการถ่ายโอนภารกิจช่วยเหลือผู้พิการ ฉะนั้นในการติดต่อราชการผู้พิการจะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง สมาคมผู้พิการทุกประเภทของจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดเวทีเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการที่เดินทางมาติดต่อราชการ ให้ทางภาคราชการได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้พิการบ้าง ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมถึงความพิการทุกประเภทก็ตาม อันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบนโยบายถึงองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลที่มีผู้พิการต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยอย่างน้องต้องจัดให้มีทางขึ้น – ลง สำหรับรถเข็นของผู้พิการทางขา ห้องสุขาที่เหมาะสมให้ผู้พิการได้ใช้อำนวยความสะดวก เป็นต้น ------------------------------
จำนวนคนอ่าน 68 คน จำนวนคนโหวต 0 คน