ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 30 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)
ส.ปชส.อุตรดิตถ์

ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองจังหวัดอุตรดิตถ์
 
พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ร่วมกับนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่กองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ 9 ข้อ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่ประชาชนชาวไทยพึงปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บัญชาการรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดให้มีการประกวดตามโครงการ จำนวน 3 กลุ่มงาน คือกลุ่มงาน บ้าน วัด โรงเรียน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการประกวดบ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการประชุมกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการประกวดวัดเพื่อส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาวัด
4. โครงการประกวดโรงเรียนสืบสานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการประกวดร้องเพลงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
6. โครงการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา
 
อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (ระยะสานต่อโครงการ)ดีเด่น ของจังหวัดอุตรดิตถ์ รางวัลชนะเลิศ อำเภอบ้านโคก ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 140,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อ.ฟากท่า รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ รับโล่รางวัลพร้อมเงิน 100,000 บาท
 
ภาพ/ข่าว : นางสาวนันท์นภัส ไชยคำ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)
ตรวจทาน : นางสุรีย์ แสงทอง (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ)
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน