ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมจัดทำดอกไม้จันทน์ให้เพียงพอแก่ประชาชน เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

              นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ หมายกำหนดการระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ วัน (การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไป พระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร) โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพพระบรมโกศ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดส่งให้จังหวัด) ประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการจัดทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น
             สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดฯ และจัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์ แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ๆ ละ ๒ คน เพื่อไปเป็นวิทยากรในชุมชน รวมทั้งการออกแบบดอกไม้จันทน์ประจำจังหวัด (ดอกประดู่) แบบช่อ จำนวน ๙ ช่อ เพื่อจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย และ อีกจำนวนหนึ่งสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัด และจัดทำแผน/ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำดอกไม้จันทน์ทราบ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการฝึกอบรมผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำดอกไม้จันทน์ และดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ดอก และในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนจัดทำดอกไม้จันทน์ และจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ใน พิธีฯ จำนวน ๔,๐,๐๐๐ ดอก จากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะได้จัดอบรมการทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ผู้มีจิตอาสาในชุมชนและจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวนให้เพียงพอแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป ในขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อาทิ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนใจ ด้วยความจงรักภักดี โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับจิตอาสา รวมทั้งสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมการทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ด้วย
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน