ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
สภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 – 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 31 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สภากาชาดไทย เตรียมจัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 24 – 28 กรกฎาคม 2560
              วันนี้ (31 พ.ค.60) ที่หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/สมาชิก ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์ พร้อมพยาบาล จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสมาประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ อีกทั้งเตรียมขั้นตอนการประสานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรครู ผู้บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้ปกติมีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้พบว่าความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ ตลอดจนการขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมากจึงมองเห็นไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิต ไม่ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
              แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ กล่าวว่า โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ดำเนินการด้วยการใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตาบนรถได้ทันที ในการออกแบบไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตา ให้นักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลในระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชนบททุกระดับการศึกษาได้รับแว่นสายตา กำหนดดำเนินการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของสายตานักเรียน) ทั้งนี้ได้ให้ครูแต่ละโรงเรียนไปดำเนินการคัดกรองนักเรียนโดยวัดสายตาเบื้องต้นเพื่อให้ทราบจำนวนนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา แล้วจัดส่งรายชื่อจำนวนนักเรียนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อประสานต่อไปยังสภากาชาดไทยต่อไป คาดว่าเด็กนักเรียนที่ได้รับแว่นสายตาจะสามารถดำเนินชีวิตและเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป
          จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางสภากาชาดไทยได้ชี้แจง เพี่อความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-3501
จำนวนคนอ่าน 60 คน จำนวนคนโหวต 0 คน