ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560"

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 )

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษของทุกปี และกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา ได้เผยแพร่พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก คือ การเว้นจากทุจริต หรือกรรมชั่ว เรียกว่า วิรัติ จำแนก 3 ระดับ 1.สัมปัตตวิรติ เป็นการเว้นได้ทั้งสบโอกาสจะทำชั่ว 2.สมาทานวิรัติ เป็นการเว้นโดยทั้งเจตนาไว้ก่อน เช่นตั้งใจรับศีลไว้แล้วก็งดเว้นตามนั้น 3. สมุจเฉทวิรัติ เป็นการเว้นเด็ดขาดจากความชั่ว ตามวิถีขจัดความอยากอันเป็นเหตุแห่งความชั่วแล้ว จึงไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย และคำขวัญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุขปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ”
จำนวนคนอ่าน 94 คน จำนวนคนโหวต 0 คน