ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560และภาษีเงินได้นิติบุคคล

วันที่ 11 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90และภ.ง.ด.91)ปีภาษี2560 และภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องโปรดไปยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90และภ.ง.ด.91)ปีภาษี2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ สำหรับการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th กรมสรรพากรได้ขยายเวลาเพิ่มให้อีก 8 วันโดยสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มและค่าปรับทางอาญาตามประมวลรัษฎากรอีกส่วนหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์หมายเลขโทรศัพท์ 0-55411453,0-5541-2122ต่อ113,211 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน