ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 29 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด,วางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองกำหนด) ราคากลางรวม 764,300.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างรายละเอียดปรากฏตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.bothong.go.th/

จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน