ข่าวประกวดราคา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 300 บาท กำหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น.ถึง 16.30น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสอบถามขอบเขตของงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com หรือwww.gprocurement.go.th หรือผ่านทางอีเมล์pms.region๕thailandpost.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 0 คน