ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

วันที่ 31 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)

วันนี้ (31 มกราคม 2561) ณ ห้องประชุมเพชร โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ โดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) ซึ่งจัดโดยศูนย์ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่และเอื้ออำนวยให้มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน ปราบปราม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นการเสริมสร้างให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 70 คนจากหน่วยวงานดังต่อไปนี้ กอ.รมน.จังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด มทบ.35 ตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ป่าไม้จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายยุติธรรมชุมชนภาคประชาชนในท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้เทคโนโลยีระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอเน็ต (DSI MAP)เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ของรัฐและที่สงวนต่างๆได้

จำนวนคนอ่าน 24 คน จำนวนคนโหวต 0 คน