ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ เตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ. 2561

วันที่ 8 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)

นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษโดยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่น ไหว้เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารย่านธุรกิจบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จึงอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติเหตุจากการสัญจรเนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อน จึงมีผู้คนจำนวนมากออกเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อม ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย และไฟส่องสว่างเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเหตุและพร้อมปฏิบัติงานได้ในทันที่ที่เกิดภัย รวมถึงด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติตนแก่ประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นผ่านสื่อทุกประเภท
จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน