ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)

วันนี้ (14 ก.พ. 2561) เวลา 10.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อกำหนดแนวทางวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติการกู้ภัย เสนอแนะ สนับสนุน แก้ไขปัญหา และติดตามผลรวมถึงประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย และบูรณาการการทำงานร่วมกัน 
โดยมีเรื่องหารือในที่ประชุมได้แก่ โครงการรวมพลคนกู้ภัยในระดับเขตพื้นที่ ปี 2561,เรื่องการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์การสาธารณกุศลระดับจังหวัดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านขั้นตอนการปฏิบัติ,การแจ้งข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยการรายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมแนวทางการแก้ไข
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน