ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองกำหนด) ราคากลางรวม 1,346,400 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.qprocurement.go.th หรือ www.Bothong.go.th หรือ www.qprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 055-824028 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน