ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ....

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

ที่ประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำร่างยุทธศาสตร์ชาติ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะประกาศใช้ประมาณต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญที่ประชาชนควรต้องรับรู้ ดังนี้
๑. เมื่อรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศระยะหนึ่ง เห็นปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และครบวงจรจึงวางกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๖ ด้าน /สร้างความรับรู้เข้าใจกรอบการพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน /ให้ข้อมูลที่มา เหตุผลและหลักการที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ /เปรียบเทียบให้เห็นข้อดีของการทำงานแบบวิทยาศาสตร์กับการทำงานแบบไม่มียุทธศาสตร์ /ให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนของรัฐบาล และเป้าหมายระยะเวลาที่การทำงานของบังเกิดผล /ชี้ให้เห็นแนวทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยได้ประโยชน์ /ให้แนวทางการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัดที่เห็นเป็นรูปประธรรม
๒. สร้างความรับรู้เข้าใจแนวทางการเชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน บวก ๒ ด้านและการเชื่อมโยงห้องแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
๓. เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่สำคัญและมีรายละเอียดมาก สื่อควรจัดทำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  http://thainews.prd.go.th/…/…/news_detail/WNPOL6106070010002
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน