ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ขอความร่วมมือส่งทีมเข้าประกวดในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE และส่งเสริมกลุ่มเด็กเยาวชน ให้มีความสามารถในการแสดงออก ฝึกทักษะ แสดงความเป็นเลิศ และไม่ไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกำหนดให้มีการจัดการนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. การนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ที่เตรียมเข้าประกวดระดับดีเด่น
2. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
3. TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCIS
ขอรับเอกสาร/ใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.055-411439 ต่อ 302, 081-0365299 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ http://www.uto.moph.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2561 ในวันและวเลาราชการ 
**สถานที่รับสมัคร** กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 ม.8 ต.ชัยจุม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทร.055-411439 ต่อ 302 , 081-0365299
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 0 คน