ข่าวประจำวัน >> ข่าวประจำวัน
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการทุกภาคส่วนนำนโยบายการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการสู่สถานประกอบการ รับทราบปัญหาเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันที่ 3 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการประสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกพบปะเยี่ยมเยือนผู้บริหารสถานประกอบการ เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อันเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพของนายจ้างเอง ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด อีกทั้งเป็นการรับทราบปัญหาทั้งด้านแรงงานต่างด้าว ปัญหาแรงงานนอกระบบและความปลอดภัยในการทั้งงานรวมถึงสวัสดิการต่างๆที่ลูกจ้างพึงจะได้รับประโยชน์จากนายจ้างเอง ชึ่งปัญหาที่พบเป็นการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือโดยที่เด็กที่จบจากสายอาชีพส่วนใหญ่ยังคงที่จะเดินทางไปทำงานยังกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ๆเป็นส่วนมาก ทางจัดหางานและผู้แทนจากอาชีวศึกษาได้รับทราบและจะหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
โครงการประสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในพื้นที่ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐทุกส่วน ภาคเอกชนและประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศ ชึ่งจะต้องเดินไปด้วยกันทั้งระบบตั้งแต่ต้นทาง คือเหตุของปัญหา กลางทางและปลายทาง สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานแระกอบการ จำนวน 1,415 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการ 14,782 คน โดยแยกเป็นสถานประกอบการที่มี ขนาดลูกจ้างตั้งแต่ 1 – 4 คน จำนวน 768 แห่ง ลูกจ้าง 1,843 คน ,ขนาด 5 – 9 คน จำนวน 384 แห่ง ลูกจ้าง 2,566 คน ,ขนาด 10 – 19 คน จำนวน 126 แห่ง ลูกจ้าง 1,766 คน ,ขนาด 20 – 49 คน จำนวน 105 แห่ง ลูกจ้าง 3,132 คน ,ขนาด 50 – 99 คน จำนวน 13 แห่ง ลูกจ้าง 955 คน ,ขนาด 100 – 299 คน จำนวน 16 แห่ง ลูกจ้าง 2,647 คน ,ขนาด 300 – 499 คน จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 320 คน และ ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 1,553 คน โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานประกอบการเพื่อการยกระดับฝีมือแรงงานและการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน ตามนโยบายแนวทางประชารัฐของรัฐบาลมาโดยตลอด การรับทราบปัญหาและอุปสรรค์ต่างต่างนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางอย่างแท้จริง ชึ่งจะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างรวดเร็วเกิดผลดีทั้งสถานประกอบการเองและผู้ใช้แรงงานด้วย
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน