ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งการได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 “หลง หลิน เกมส์”

วันที่ 4 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 "หลง หลิน เกมส์” ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงประสบการณ์ชีวิต การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมกีฬา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ทำให้เกิดความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอแจ้งการได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 "หลง หลิน เกมส์” มาหยังส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอหั วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และประชาชน ได้รับทราบ รายละเอียดการจัดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://sites.google.com/site/longlingames/home
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน