ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมสรรพากรเชื่อมั่นการขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่ออีก 1 ปี จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

วันที่ 5 ก.ค. 2561 )
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์
 
การขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ...)พ.ศ. ... การที่กระทรวงการคลังเสนอ  เป็นการขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )   จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2561 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562  เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไม่ให้เกิดการสะดุด และขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวต่อเนื่องไม่มีปัญหาการเก็บรายได้ จนต้องขึ้น VAT 
     ที่ผ่านมามีการขยายเวลาการลด VAT   ตั้งแต่ปี 2535 ที่เริ่มเก็บ VAT  ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ให้เก็บในอัตราร้อยละ 10 แต่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศลด VAT  ให้เหลือร้อยละ 7 มาโดยตลอด
       
จำนวนคนอ่าน 22 คน จำนวนคนโหวต 0 คน