ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด 173 แรงม้าจำนวน 1 ชุด

วันที่ 7 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1.จัดซื้อรถตักล้อยางขนาด 173 แรงม้า ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิงใหญ่ข้าวโพด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) ราคากลาง 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็น นิติบุคคล หรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นที่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 14 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. กำหนดพิจารณาใบเสนอราคาเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ประกาศผลการประกวดราคาเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-491107
จำนวนคนอ่าน 67 คน จำนวนคนโหวต 0 คน