ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

วันที่ 24 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
สุรีย์ แสงทอง ส.ปชส.อุตรดิตถ์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน 21 พฤศจิการยน 2560 เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำวาระแห่งชาติฯ ไปสู่การปฎิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รับทราบรายงานและการนำเสนอวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทยภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างปี 2557 - 2561 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ฯ 
2.สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ.2557-2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ออกไปอย่างกว้างขวางต่อสาธารณชน
สามารถดาวน์โหลด หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ www.rlpd.go.th ใน Link หัวข้อวาระแห่งชาติฯ
จำนวนคนอ่าน 37 คน จำนวนคนโหวต 0 คน