ข่าวท้องถิ่น
ยโสธรจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 11 ม.ค. 2555 )

           เวลา 09.00 น. วันที่ 11 ม.ค.55 ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมร่วมฉลองวันคนพิการสากลมาโดยตลอด ในปี 2554 ได้กำหนดประเด็นหลักของการจัดงาน คือ พลังคนพิการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยมีกิจกรรมหลักของงานคือ การจัดสมัชชาคนพิการ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคล องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัด จัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการและ การให้บริการแก่คนพิการจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้สังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมทุกด้านด้วยความเสมอภาค กับคนไม่พิการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้านและรณรงค์ให้สังคมมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้พิการ ครอบครัวของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยโสธร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน                                                    //////////////////////// ส.ปชส.ยโสธร/ปิยะนุช.
จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.0-4571-1093 โทรสาร.0-4572-5131