รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
อบรมผู้นำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )

     วันนี้ 24-06-57 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสุระสันต์ เพชรสุวรรณรังสี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้เข้าใจหลักการในการทำงานในชุมชนให้มีความมั่นคง อยู่ดี มีสุข ในทุกๆด้าน นำนโยบายต่างๆไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนำแนวทางการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน อย่างยั่งยืน
       สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬได้จัดอบรมปฐมนิเทศ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งใหม่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนเก่าแต่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศ มารับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย และระเบียบคำสั่ง พื้นฐาน ในการปฏิบัติงานและมีความรู้ ความเข้าใจในระบบอบการปกครองประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของจังหวัด เพื่อให้ นำนโยบายต่างๆไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนำแนวทางการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน อย่างยั่งยืน