รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
กศน.บึงกาฬ ระดมพลังครู นักเรียน กศน. ขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )

     วันนี้ 25-06-57 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน กศน.บึงกาฬ กศน. ประสานสูข ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป ณ หอประชุมโรงเรียน อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจให้กับครู และบุคลากร และนักศึกษา ของกศน.จังหวัดบึงกาฬ ใน 8 อำเภอ จำนวนกว่า 500 คน ในการขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กศน. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศไทย
     นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทำแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีกิจกรรม อาทิ เช่นเวทีสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิบัติ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน กศน. รู้รักสามัคคีปรองดอง กิจกรรมปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับประชาชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้
        สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมและร่วมเวทีเสวนา "คืนความสุขสู่ประชาชน” โดยมีผู้แทนจากทหาร และตำรวจ ร่วมบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ คสช.และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อไป