รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานสังกัด กระทรวงการคลัง จังหวัดบึงกาฬจัดแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )

      วันนี้ 01-07-57 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บึงกาฬ)จัดกิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คบจ.บึงกาฬประจำปี 2557 โดยมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐือำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความปรองดองของบุคลากรในหน่วยงานสานสัมพันธ์ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประสิทธิผลในการทำงานซึ่งก่อนการแข่งขันกีฬาได้ร่วมกันร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยด้วย
        นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดบึงกาฬ ประธานการจัดงาน กล่าวว่า หน่วยงานสังกัด กระทรวงการคลัง จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย คลังจังหวัดบึงกาฬ สรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ ,ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ,สรรพากรพื้นที่บึงกาฬ และด่านศุลกากรพื้นที่บึงกาฬ ธนาคารรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรได้ร่วมกันจัดจัดกิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ คบจ.บึงกาฬประจำปี 2557 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเสริมสร้างความสัมพันธ์และบูรณาการการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยจัดการแข่งขันประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล แชร์บอล วิ่งผลัดกางเกงใน วิ่ง 6 ขา ปาลูกดอก และตีกอล์ฟมะเขือยาว และประกวดกองเชีย บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนานแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะ