รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรม”ชาวบึงกาฬร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย”

วันที่ 7 ก.ค. 2557 )

    วันนี้ (3 ก.ค.57) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการ "ชาวบึงกาฬร่วม ร้างพลังรักประเทศไทย” มีกิจกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฎิรูปสังคม การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ปรองดองและมอบเงินสงเคราะห์สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเดินทางมาเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างความปรองดองสร้างสุขให้ประชาชน
     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ชาวบึงกาฬร่วมสร้าง พลังรัก ประเทศไทย” โดยมีกิจกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฎิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ให้กับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มสตรีจังหวัดบึงกาฬ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นกลไกในการทำงานที่สร้างความปรองดอง สามัคคี สู่สังคมสมานฉันท์ในชุมชน และให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่สามารถเข้าถึงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคอีกทั้งมีการมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วยการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กและเยาวชน 20 ราย และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ อีก 20 ราย เงินกู้ยืมเงินประกอบอาชีพผู้สูงอายุ รายบุคคลจำนวน 25 ราย เงินกู้ยืมเงินประกอบอาชีพส่งเสริมและพัฒนา