รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
อำเภอเมืองบึงกาฬ ดึงโครงการอำเภอยิ้ม จัดกิจกรรม เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 11 ก.ค. 2557 )

           อำเภอเมืองบึงกาฬ ดึงโครงการอำเภอยิ้ม จัดกิจกรรม เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป และคืนความสุขให้ประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ เคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนประสานมิตรวิทยา บ้านใหม่ชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรม เช่นการตรวจสุขภาพโดยหน่วยทหาร หน่วยงานด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตัดผมฟรี การแสดงของวงดนตรี การปลูกป่า และการเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยคำนึงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากกว่าสิ่งอื่นใด  
         วันที่ 8 ก.ค.57 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในระดับอำเภอ นำกิจกรรมการบริการเคลื่อนที่ออกไปให้บริการประชาชน ที่โรงเรียนประสานมิตรวิทยา บ้านใหม่ชัยพร ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองบึงกาฬ การออกให้บริการอำเภอยิ้มครั้งนี้ ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพโดยหน่วยทหาร หน่วยงานด้านสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตัดผมฟรี การแสดงของวงดนตรี การปลูกป่า และการเล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว โดยคำนึงถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากกว่าสิ่งอื่นใด รวมทั้งการมอบรางวัลและการบริการอื่น ๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายโดยประชาชนไม่ต้องเดินทางไปรับบริการถึงตัวอำเภอ
         ทั้งนี้ ในการออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปอำเภอเมืองบึงกาฬ ยังได้จัดเวทีเสนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อหาทางออกร่วมกัน ในการลดความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชาติ เพื่อนำเสนอต่อ คสช.ต่อไป