รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬจัดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

        วันนี้ 11-07-57 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี พ.อ.ธานินทร์ สนิทชน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้เส่วนราชการต่างๆในจังหวัดและกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความ หลากหลาย ในแต่ละสาขาอาชีพจากจากระดับอำเภอ 8 อำเภอ และระดับจังหวัด กว่า 300 คนเข้าร่วมเวทีเสวนา
        นายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกาจัดงานในครั้งนี้ว่า ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดเวทีเสวนาสร้าง ความสุขอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อ การปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ในช่วงระยะแรก คือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยได้มีการขับเคลื่อน เวทีเสวนาสร้างความสุข อย่างยั่งยืนในพื้นที่ ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ และสุดท้ายในวันนี้คือ ระดับจังหวัด ปฏิบัติการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน มีทีมชุดปฏิบัติการมวลชน ในทุกระดับ ซึ่ง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยประสานหลัก ด้านปฏิบัติการมวลชน และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เป็นผู้ปฏิบัติการขับเคลื่อน ในพื้นที่ตำบล และอำเภอ เวทีเสวนาฯ จัดขึ้นเพื่อการค้นหา ความต้องการแท้จริง ของประชาชนชาวบึงกาฬ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่ตนเอง และเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ของพี่น้องประชาชน ที่มี ความคาดหวังความสงบสุขในสังคม เพื่อปัญหาจะได้รับการบรรเทา แก้ไข มีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสมัครสมานสามัคคีกัน และเป็นเวที ที่เป็นโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิรูปการปกครองด้วย เวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัดได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความ หลากหลาย สาขาอาชีพจาก 8 อำเภอ และระดับจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มภาคประชาชน กลุ่มภาคข้าราชการและรัฐวิสาหกิจกลุ่มภาคแกนนำ ทางการเมือง กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มภาคสังคม และกลุ่มอื่นๆ มาร่วมเสวนา ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอ ความต้องการของประชาชนชาวบึงกาฬ และ แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเวทีเสวนาฯ นี้ จะดำ เนินงานตามกระบวนการ AIC โดยชุดปฏิบัติการมวลชน ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬต่อไป