รวมข่าวกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬจัดงานมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 16 ก.ค. 2557 )

      ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดบึงกาฬได้จัดงาน มหกรรม คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการที่จะ สร้างความสุข รักใคร่สามัคคี ความปรองดอง ให้แก่ชาวบึงกาฬ โดยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมในงานมีการเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ค้นหาความต้องการ แท้จริงของประชาชนชาวบึงกาฬ การเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก สร้างความสมานฉันท์ ประกอบด้วยริ้วขบวน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP บึงกาฬ สินค้าธงฟ้าราคาถูก การแสดงดนตรีพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ และมหรสพ ในภาคค่ำอีกด้วย

       วันนี้ 11-07-57 พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 หัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 3000 คน
นายชัยธวัช เนียมศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะ เลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดบึง กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่เพียง 3 ปีเศษ แต่อัตลักษณ์ของบึงกาฬ เป็นสังคมที่สงบสุข ร่มเย็น ประชาชน อยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียว มุ่งมั่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมมือ ช่วยเหลืองาน ของราชการ เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะแกนนำ ที่มีอิทธิพลทางความคิดของประชาชน จะมีความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะต้องร่วมมือพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อยกระดับของจังหวัด ให้มีความทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งด้าน การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม งานมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้ จะเป็นการเริ่มต้นการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปขึ้นมาซึ่งเป็นโอกาส เป็นช่องทาง และเป็นเวที ในการเสริมสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ให้คนบึงกาฬ ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก้าวทัน ความเจริญเฉกเช่นจังหวัดอื่นๆได้ต่อไปในอนาคต
         ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จังหวัดบึงกาฬได้จัดงาน มหกรรม คืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการที่จะ สร้างความสุข รักใคร่สามัคคี ความปรองดอง ให้แก่ชาวบึงกาฬ โดยความร่วมมือของ ทุกภาคส่วนในจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมในงาน จะประกอบไปด้วย กิจกรรมเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืน เป็นเวทีในการค้นหา ความต้องการ แท้จริงของประชาชนชาวบึงกาฬ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตนเองและเสนอปัญหาความเดือดร้อน ความ ต้องการ ตลอดทั้งข้อเสนอ แนวทางการปฏิรูประบบการปกครองประเทศ กิจกรรมการเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก สร้างความสมานฉันท์ ประกอบด้วยริ้วขบวน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (บึงกาฬในอดีต) กิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP บึงกาฬ กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า ราคาถูก ธงฟ้า และภาคเอกชน กิจกรรม ดนตรีสัมพันธ์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และดนตรีทั่วไป กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ ฟุตบอลวีไอพี ชักเย่อ วิงผลัดกระสอบ วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน และ หมูน้อยเริงร่าบึงกาฬ กิจกรรม มหรสพ ในภาคค่ำอีกด้วย